Border House | Văn phòng thiết kế Kiến trúc và Bền vững Worklounge 03- Việt Nam

Border House | Văn phòng thiết kế Kiến trúc và Bền vững Worklounge 03- Việt Nam THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH Tên công trình: Border House. Địa điểm: Huyện Phúc…

Continue ReadingBorder House | Văn phòng thiết kế Kiến trúc và Bền vững Worklounge 03- Việt Nam

Landing House | Văn phòng thiết kế Kiến trúc và Bền vững Worklounge 03- Việt Nam

Landing House | Văn phòng thiết kế Kiến trúc và Bền vững Worklounge 03- Việt Nam THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH Tên công trình: Landing House. Địa điểm:Phường Giảng Võ…

Continue ReadingLanding House | Văn phòng thiết kế Kiến trúc và Bền vững Worklounge 03- Việt Nam