Giải thưởng kiến trúc

TOP 10
AWARDS
Giải thưởng kiến trúc


TOP 10AWARDSGiải thưởng kiến trúc – nội thất

TOP 10

AWARDS

TOP 10 AWARDS 2022


BAN GIÁM KHẢO HẠNG MỤC TOP 10 HOUSES AWARD 2022


BAN GIÁM KHẢO HẠNG MỤC TOP 10 INTERIOR DESIGNS AWARD 2022

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN​
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH TRUYỀN THÔNG
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
NHÀ TÀI TRỢ BẠC
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH