Nhà “kết cấu treo” I KTS Nguyễn Đình Giới, KTS Trần Minh Phước, KTS Lương Hiền Phượng

Nhà “kết cấu treo” I KTS Nguyễn Đình Giới, KTS Trần Minh Phước, KTS Lương Hiền Phượng THÔNG TIN DỰ ÁN:Tên công trình: Nhà “kết cấu treo”Địa chỉ: 14A22 Thảo…

Continue ReadingNhà “kết cấu treo” I KTS Nguyễn Đình Giới, KTS Trần Minh Phước, KTS Lương Hiền Phượng